REGULAMIN MAMA GLOBAL HEALING 2022

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Pod nazwą MAMA GLOBAL HEALING (dalej nazywaną MGH) rozumiemy marketingową nazwę opisującą pakiet usług realizowanych dla osób przebywających na terenie Campusu Domasławice w dniach 30.06-03.07.2022, dostępnych dla osób które wykupiły voucher zwany dalej  MAMA PASS. 
 2. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób korzystających z ww usług
 1. a) dostęp do wybranych usług 
 2. b) prawa i obowiązki posiadacza MAMA PASS 
 3. c) zakazy 
 4. d) zasady odpowiedzialności osób za zachowanie sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, w tym – w związku z naruszeniem postanowień Regulaminu
 5. e) inne usługi świadczone w ramach MGH 
 1. Dostawcą usług realizowanych jako animacja czasu wolnego jest House Of Love Art & Fun Agency MARTA STOCES NIP8942770682, ul. Szczęśliwa 4/20 53-446 Wrocław.

 

 1. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania się osób korzystających z MGH i korzystania przez nie z terenu oraz z urządzeń znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków w związku z nabyciem MAMA PASS-u. 

 

 1. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

 

 1. a) Ekipy Porządkowe, Ekipy Informacyjne – oznaczają powołane przez Usługodawcę osoby legitymujące się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień wstępu na teren świadczenia usług. 

 

 1. b)  MAMA PASS  – oznacza elektroniczny voucher, którego okazanie uprawnia do wielorazowego wejścia na teren świadczenia MGH w dniach 30.06-03.07.2022.

MAMA work – oznacza elektroniczny voucher, którego okazanie uprawnia do jednorazowego wejścia na teren świadczenia wybranej usługi wymagającej dodatkowej opłaty. MAMA WORK dostępne są tylko dla posiadaczy MAMA PASSów 

 

 1. c) Teren świadczenia usług  – oznacza cały teren Campusu Domasławice oraz wyszczególnione w obrębie strefy i pomieszczenia oraz plenerowe przestrzenie wyznaczone przez Usługodawcę
 2. d) Posiadacz/ka MAMA PASS – oznacza osobę, która zakupiła MAMA PASS
 3. f) Identyfikator – oznacza imienny lub wystawiony na okaziciela identyfikator, wydawany przez Usługodawcę 
 4. g) teren świadczenia usługi – wszystkie usługi pakietu MGH realizowanego w dniach 30.06-03.07.2022 dostarczane są na terenie Campusu Domasławice oraz/ i na wirtualnych platformach należących do usługodawcy w wersjach online 
 • 2. ZAKUP MAMA PASSu

 

 1. Warunkiem dokonania zakupu MAMA PASSu lub MAMA WORK jest prawidłowa rejestracja w Serwisie, co oznacza kompletne i poprawne wypełnienie kwestionariusza osobowego i akceptacje niniejszego Regulaminu

 

 1. Zapłata za Produkty nabywane w Serwisie może zostać dokonana przez system Przelewy24 z siedzibą:  ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Greater Poland 

 

 1. Usługodawca ma prawo rozszerzyć formy płatności, informując o tym w Serwisie.

 

 1. Klient dokonuje zakupu na zasadach określonych przez administratora systemu Przelewy24 

 

 1. System nie ma wpływu na moment obciążenia rachunku posiadacza karty. Używanie cudzej karty płatniczej jako formy płatności jest przestępstwem przeciw mieniu i podlega karze pozbawienia wolności zgodnie z Art. 278 par. 1 Kodeksu Karnego.

 

 1. Klient dostaje potwierdzenie zakupu oraz unikatowy e-voucher, który należy wydrukować lub zachować do okazania na urządzeniu mobilnym przed Wejście na teren świadczenia usług.

 

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi 24 godzin i liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Administratora Konta Przelewy 24 

 

 1.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień:

 

 • złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia,
 • składanych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
 • Z powodów innych, niezależnych od Organizatora
 • Zakazana jest odsprzedaż MAMA PASS po cenie wyższej niż obowiązująca.

 

 1. Zasady wykorzystania zakupionych MAMA PASSów

 

 • MAMA PASSy nie podlegają zwrotowi, w oparciu o brak prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38,
 • Posiadany przez dorosłą osobę MAMA PASS jest jednoosobowy, nie uprawnia do wprowadzania osoby towarzyszącej z wyjątkiem dzieci do 16 roku życia,
 • Po dokonaniu zakupu on-line MAMA PASSy i MAMA WORK przychodzą na wskazany adres e-mail w formie pliku, który zachować do okazania na urządzeniu mobilnym,
 • VOUCHERY MAMA WORK są imienne i nie ma możliwości zmiany okaziciela – dane podane przy zakupie będą równoważne z danymi wpisanymi na listę osób upoważnionych do korzystania z danej usługi 
 • Usługodawca nie odpowiada za działania niezgodne z Regulaminem i niezgodne z prawem.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje kradzieży MAMA PASSów , włamań na skrzynkę mailową, ataków hakerskich itp.

 

 • 3. DOSTĘP DO ŚWIADCZENIA PAKIETU MGH

 

 1. Dostęp do świadczenia pakietu przysługuje osobie posiadającej MAMA PASS, który po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość zostaje wymieniony na opaskę w odpowiednim kolorze.
 2. Usługodawca może odmówić świadczenia usług osobom, które nie okazały ważnego Karnetu.
 3. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek, usługodawca zobowiązany jest zgodnie z przepisami Ustawy odmówić wstępu na Teren świadczenia usług: 

 

 1. a) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 2. b) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, fajerwerki, petardy (w tym hukowe), materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające,
 3. c)  osobie nie mogącej potwierdzić swojej tożsamości,
 4. d) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego
 5. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych, w szczególności w myśl ust. 3, należy do Ekip Porządkowych.
 6. Usługodawca może odmówić wniesienia oraz zakazać używania na terenie gdzie świadczone są usługi profesjonalnego aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju profesjonalnego sprzętu rejestrującego obraz lub dźwięk. Zezwala się na wnoszenie amatorskich aparatów fotograficznych oraz telefonów komórkowych z urządzeniami rejestrującymi. Niektóre usługi mogą być z uwagi na intymny charakter objęte całkowitym zakazem fotografowania i rejestracji video.
 7. Osoby, które w terminie realizowania MGH nie ukończyły 18. roku życia, będą mogły wejść na teren świadczenia usług tylko i wyłącznie pod nadzorem opiekuna w wieku powyżej 24. roku życia, opiekun będzie ponosił pełną odpowiedzialność za niepełnoletniego przebywającego na terenie Imprezy od momentu wprowadzenia go aż do jego wyjścia.

 

 • 4. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY

 

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy w szczególności poprzez:
 2. a) Ekipy Porządkowe i Ekipy Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru lub odpowiednim identyfikatorem,
 3. b) uprzednią zmianę miejsca Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 4. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Ekip Porządkowych i Informacyjnych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, a także wszelkiego innego mienia. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 6. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogą być następnie pokazywane jako materiały promocyjne w tv, internecie oraz innymi kanałami komunikacji.
 7. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej lub osobom usuniętym z Terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie, nie przysługuje prawo zwrotu należności za Karnet.
 8. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.
 9. Napoje alkoholowe spożywać można jedynie w miejscach wyznaczonych przez Organizatora. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia własnych napojów alkoholowych na teren imprezy.
 10. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

 

 • 5. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY

 

 1. Uczestnik Imprezy, przebywając na terenie imprezy i przez cały okres trwania Festiwalu, jest obowiązany:
 2. a) nosić w widocznym miejscu odpowiednią opaskę i okazywać ją każdorazowo na żądanie Ekip Porządkowych lub Organizatora,
 3. b) zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie – przestrzegając postanowień Regulaminu.
 4. c) stosować się do zarządzeń i poleceń pracowników Ekipy Informacyjnej oraz Ekipy Porządkowej, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników albo funkcjonariuszy innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń.

 

 1. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i Festiwalu w przyszłych latach, promocji lub reklamy Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 2. Osoby uczestniczące w zajęciach biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i emocjonalnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników. Sugerujemy, aby uczestnicy warsztatów posiadali aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW.
 • 6. REKLAMACJE
 1. Konsumentowi przysługuje prawo złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres houseofloveoffice@gmail.com . W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej sugeruje się dodanie dopisku “Reklamacja”. Dopisek taki nie jest jednak warunkiem rozpoznania reklamacji. Reklamacje mogą być składane do 7 dni po  zakończeniu świadczenia MGH . Konsument powinien w miarę możliwości dostarczyć Organizatorowi wszelkie informacje i dokumenty dotyczące składanej reklamacji, które mogą być pomocne przy jej rozpoznaniu. Organizator powinien rozpoznać reklamację niezwłocznie nie później niż w terminie 21 dni od dnia jej doręczenia.

 

 • 7 PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY

 

 1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub Ekipy Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
 2. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.
 3. Kto wnosi lub posiada na Imprezie przedmioty, których posiadania zakazują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisy powszechnie obowiązujące, podlega odpowiedzialności karnej lub za wykroczenia na podstawie przepisów odrębnych.

 

 • 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Usługodawcy, będącego właścicielem marki MAMA GLOBAL HEALING. 

 

 1. Status sponsora/ partnera finansowego / medialnego MGH  przyznaje wyłącznie Usługodawca.
 2. Organizator Imprezy zastrzega sobie prawo do:
 3. a) ustalenia zmian w przebiegu i programie Imprezy z nieprzewidzianych i nieuniknionych a niezależnych od Organizatora powodów, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym, merytorycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji
 4. b) odwołania lub zrezygnowania z Imprezy z przyczyn będących poza kontrolą Organizatora
 5. c) dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez Uczestnika Imprezy szkody, w tym za naruszenie dobrego wizerunku Organizatora,
 6. d) unieważnienia zaproszenia, identyfikatora lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na teren Imprezy niedostępny dla publiczności, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

 1. Za bezpieczeństwo dzieci i ich mienia odpowiada opiekun/rodzic, który ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie dziecka.

 

 1. Za zwierzęta przebywające na terenie festiwalu jak i wszelkie szkody wyrządzone przez nie odpowiada w całości właściciel oraz pokrywa koszty szkód.

 

 1. Wszelkie informacje dotyczące funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony zostają opisane w POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
 2. a) na stronie internetowej Imprezy, tj. www.mamagathering.pl
 3. b) w punktach informacyjnych na Terenie Imprezy
 4. Ekipy Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 marca 2022 r. i obowiązuje do dnia zakończenia oraz rozliczenia Imprezy, jednak nie później niż do 31 grudnia 2022 r.