Open Forum We Create The New Story! | Beata Piskadło | Karo Akabal | Olga Odnowina

Zapraszamy Was na Otwarte Forum Mama Global Healing 2022 „We create the New Story”. Poprowadzimy je razem: Karo Akabal, Beata Piskadło i Olga Odnowina wg metody Forum używanej do prowadzenia grupowych procesów, komunikacji we wspólnocie oraz debat publicznych w Sex & Love School Karo Akabal. Metoda ta jest inspirowana Forum wspólnoty Tamera Healing Biotop oraz Open Forum Arnolda Mindella. Forum to narzędzie do praktykowania szczerości i komunikacji we wspólnocie i relacjach intymnych. Tworzy się na żywo, spontanicznie, dzięki naszej obecności, polu grupy i magii. Wyciąga na powierzchnię to, co ukryte w nieświadomości. Według słów Mindella: „Podczas Otwartego Forum wszystkie głosy, myśli i uczucia, zwłaszcza te, których nikt nie chce wysłuchać, mogą być swobodnie wypowiadane. Jest to forma praktykowania głębokiej demokracji.” Będziemy trzymać to forum z pytaniem do nas wszystkich: czego potrzebujemy obecnie, w tych pełnych niepewności i szybkich, dynamicznych zmian czasach, aby w pełni sobie zaufać, tworzyć pokojową globalną wspólnotę. Co chce się wyrazić, być zobaczone, usłyszane i uznane. Otwarte Forum to zaproszenie do eksperymentu na polu wspólnoty, połączenia, solidarności, nowej kultury opartej na autentyczności i otwartości na naszą różnorodność.
ZAPRASZAMY!

We invite you to the open forum of Mama Global Healing 2022 “We create the New Story. We conduct them together: Karo Akabal, Beata Piskadło and Olga Odnowina using the forum method used for group processes, community communication and public debates at the Karo Akabal Sex & Love School. This method is based on the Tamera Healing Biotop Community Forum and the Open Forum by Arnold Mindell. The Forum is a tool to practice sincerity and communication in community and intimate relationships. It is created live, spontaneously, thanks to our presence, the group field and the magic. It draws to the surface what is hidden in the unconscious. Mindell explained, “In an open forum, all voices, thoughts and feelings, especially those that no one wants to hear, can be freely spoken. This is a form of deep democracy.We will hold this forum with a question for all of us: what do we need now, in these uncertain and rapid, dynamic times, to fully trust each other and to build a peaceful global community? What one wants to express, to be seen, to be heard and to be acknowledged. The Open Forum is an invitation to experiment in the field of community, connection, solidarity, a new culture based on authenticity and openness to our diversity.
WELCOME!

Prowadząca: Beata Piskadło | Karo Akabal | Olga Odnowina

Czas trwania: 2.5h

Data i godzina: niedziela 17:00 – 19:30

Miejsce: White Tent

Ilość osób: no limits

Dla Kogo: for everyone

Bobasy: kids friendly 

Select your currency
EUR Euro
PLN Złoty polski