REGULAMIN SKLEPU online MAMA GLOBAL HEALING 2022

www.mamaglobalhealing.com

Niniejszy regulamin, (zwany dalej “Regulaminem”), reguluje warunki zakupu produktów i usług za pośrednictwem sklepu internetowego MAMA GLOBAL HEALING 2022

1. DEFINICJE

W poniższym regulaminie zostały użyte następujące terminy:

Usługodawca – oznacza firmę HOUSE OF LOVE ART & FUN AGENCY MARTA STOCES z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Szczęśliwa 4/20, 53-446 Wrocław, NIP 8942770682

Cena – oznacza cenę umieszczoną przy każdej pozycji w galerii produktów w Serwisie. Ceny podane są w złotych polski i są cenami brutto oraz w EURO w wersji angielskiej strony.

Konsument – oznacza osobę fizyczną, która jest użytkownikiem Serwisu i dokonuje z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca – oznacza osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność do czynności prawnych, która jest użytkownikiem Serwisu.

Klient – oznacza Konsumenta i Przedsiębiorcę traktowanych łącznie.

Serwis – oznacza serwis internetowy www.mamaglobalhealing.com za pomocą którego Klient ma prawo nabyć Produkty.

MAMA GLOBAL HEALING w skrócie MGH  – oznacza pakiet usług określanych łącznie jako animacja czasu wolnego 

Produkt / galeria produktu – łączne określenie dla pozycji dostępnych w serwisie, obejmuje zarówno zakup pakietów usług, voucherów na usługi jak i produktów fizycznych oraz wirtualnych 

Ustawa – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

2. ZASADY OGÓLNE

Serwis skierowany jest do  Klientów, Konsumentów oraz Przedsiębiorców, którzy chcą dokonać zakupu wybranych pozycji z galerii produktów sklepu 

3. ZAKUPY W SERWISIE

 1. Warunkiem dokonania zakupu biletów jest prawidłowa rejestracja w Serwisie, co oznacza kompletne i poprawne wypełnienie kwestionariusza osobowego i akceptacje niniejszego Regulaminu.
 2. Zapłata za Produkty nabywane w Serwisie może zostać dokonana przez system Przelewy24 
 3. Organizator ma prawo rozszerzyć formy płatności, informując o tym w Serwisie.
 4. Klient dokonuje zakupu na zasadach określonych przez administratora systemu Przelewy24 należącego do PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068
 5. Uwaga! informujemy, że system nie ma wpływu na moment obciążenia rachunku posiadacza karty. Informujemy również, że używanie cudzej karty płatniczej jako formy płatności jest przestępstwem przeciw mieniu i podlega karze pozbawienia wolności zgodnie z Art. 278 par. 1 Kodeksu Karnego.
 6. W przypadku, gdy waluta rozliczeniowa karty płatniczej nie jest walutą polską, wskutek przeliczenia i różnic kursowych między bankami kwota pobrana może nieznacznie różnić się od ceny zakupionego towaru zgodnie z regulacjami obowiązującymi w banku płacącego.

ZAKUP VOUCHERÓW 

 1. Dokonując zakupu produktu z kategorii MAMA PASS | MAMA WORK Klient dostaje od Usługodawcy voucher elektroniczny w postaci pliku PDF, który należy wydrukować lub zachować do okazania na urządzeniu mobilnym podczas MGH celem umożliwienia weryfikacji klienta i umożliwienia dostępu do wybranych usług. 
 2. Czas realizacji zamówienia wynosi 24 godzin i liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Administratora Konta PayU.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień:
 1. a) złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia,
 2. b) składanych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
 3. c) z powodów innych, niezależnych od Organizatora
 4. Zasady wykorzystania zakupionych voucherów: 
 5. a) vouchery nie podlegają zwrotowi,
 6. b) Usługodawca nie ma obowiązku wydania duplikatów zniszczonych lub zagubionych Karnetów,
 7. d) Voucher MAMA PASS | MAMA WORK jest jednoosobowy, nie uprawnia do wprowadzania osoby towarzyszącej z wyjątkiem dzieci do 16 roku życia.
 8. e) Po dokonaniu zakupu on-line vouchery przychodzą na wskazany adres e-mail w formie pliku .pdf, który należy wydrukować lub zachować do okazania na urządzeniu mobilnym.
 9. Usługodawca nie odpowiada za działania niezgodne z Regulaminem i niezgodne z prawem.
 10. Usługodawca ostrzega, że zakup voucheru od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wstępu na Teren Imprezy i oznacza istotne naruszenie warunków umowy o świadczenie usługi kulturalnej.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje kradzieży biletu, włamań na skrzynkę mailową , ataków hakerskich itp.

 

PRODUKTY FIZYCZNE 

 1. Wszystkie produkty fizyczne dostępne w serwisie mogą być kupowane na zasadzie dokonania przedpłaty i odbioru osobistego na miejscu świadczenia MGH tj. Campus Domasławice. Inne formy dostawy mogą być rozważone w miarę możliwości realizacyjnych, na specjalną prośbę wyrażoną w odpowiednim czasie i z wyprzedzeniem drogą mailową pod adresem biuromamaglobal@gmail.com 
 2. Serwis www.mamaglobalhealing.com słuzy jako platforma dystybucji i nie jest powiązana z fizycznym sklepem. Administrator platformy nie jest producentem ani sprzedawcą produktów, wszelkie reklamacje będą więc kierowane bezpośrednio do dostawców zakupionych produktów. 

 

4. REKLAMACJE

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego PayU S.A.
 2. Wszelkie reklamacje wynikające z nieprawidłowości działania systemu płatniczego PayU S.A należy kierować do administratora systemu PayU S.A’
 3. Wszelkie inne reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia festiwalu, na wskazane adresy mailowe: bilety.mamagathering@gmail.com
 1. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTÓW
 1. Klient zobowiązany jest:
 1. a) korzystać z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami,
 2. b) podać prawdziwe dane osobowe i dane dotyczące płatności,
 3. c) nie wykorzystywać Serwisu w celu dokonania nieprawdziwych lub fałszywych zamówień, ani jakichkolwiek innych czynów niedozwolonych.
 4. d) usługodawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia w przypadku, gdy Klient narusza postanowienia Regulaminu.
 5. e) Organizator ostrzega, że o działaniach mających znamiona czynu zagrożonego przez ustawę (hacking, oszustwo itp.) będą informowane właściwe organy ochrony prawa, co nie wyłącza dochodzenia naprawienia szkody na drodze cywilnej.
 6. f) Konsument może kontaktować się z usługodawcą mailowo na adres biuromamaglobal@gmail.com
 7. g) Konsumentowi przysługuje prawo złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres houseofloveoffice@gmail.com . W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej sugeruje się dodanie dopisku “Reklamacja”. Dopisek taki nie jest jednak warunkiem rozpoznania reklamacji. Reklamacje mogą być składane do 7 dni po  zakończeniu festiwalu . Konsument powinien w miarę możliwości dostarczyć usługodawcy wszelkie informacje i dokumenty dotyczące składanej reklamacji, które mogą być pomocne przy jej rozpoznaniu. Usługodawca powinien rozpoznać reklamację niezwłocznie nie później niż w terminie 21 dni od dnia jej doręczenia.
 8. h) W przypadku nie uznania przez Usługodawcę reklamacji złożonej przez Konsumenta, może on zwrócić się o pomoc do organizacji konsumenckich oraz miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów.
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Usługodawcy
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu podlegają ogłoszeniu na stronach transakcyjnych Serwisu.
 3. Konsumenta obowiązuje regulamin zaakceptowany w chwili zakupu Produktów.

Wrocław, 22.02.2022